Όρκοι Ελλήνων

Όρκος Αθηναίων Οπλιτών


"Ού καταισχυνώ όπλα τά ιερά,

ούδ' εγκαταλείψω τόν παραστάτην,

ότω άν στοιχήσω.

Αμυνώ δέ καί υπέρ ιερών καί οσίων,

καί μόνος καί μετά πολλών.

Τήν πατρίδα δέ ούκ ελάσσω παραδώσω,

πλείω δέ καί αρείω

όσης άν παραδέξωμαι.

Καί ευηκοήσω τών αεί κραινόντων εμφρόνως,

καί τοίς θεσμοίς τοίς ιδρυμένοις πείσομαι,

καί ούς τινας άν άλλους τό πλήθος ιδρύσεται ομοφρόνως.

Καί άν τις αναιρή τούς θεσμούς

ή μή πείθηται, ούκ επιτρέψω.

Αμυνώ δέ καί μόνος καί μετά πάντων.

Καί ιερά τά πάτρια τιμήσω.

Ίστορες θεοί τούτων,

Άγραυλος, Ενυάλιος Άρης,

Ζεύς, Θαλλώ, Αυξώ, Ηγεμόνη."

[¨Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά,
ούτε θα εγκαταλείψω το συμπολεμιστή μου,
θα αγωνιστώ για τα ιερά και τα θεία και με μόνος και πολλούς.
Την Πατρίδα δεν θα την παραδώσω μικρότερη,
αλλά μεγαλύτερη και ενδοξότερη από όση την παρέλαβα.
Και θα πειθαρχώ στους εκάστοτε διοικούνται,
και θα υπακούω τους ισχύοντες Νόμους
και σε όσους άλλους ψηφίσει ο Λαός.
Και αν κανείς προσπαθήσει να τους καταργήσει
ή δεν τους υπακούει, δεν θα του το επιτρέψω.
Θα αγωνιστώ δε μόνος μου και με όλους
Και τα πατροπαράδοτα Ιερά θα τιμώ.
Μάρτυρες μου για όλα αυτά ας είναι οι Θεοί.¨]


---------------------

Όρκος Ελλήνων στίς Πλαταιές


"Ού ποιήσομαι περί πλείονος τό ζήν τής ελευθερίας.

Ουδέ εγκαταλείψω τούς ηγεμόνας, ούτε ζώντας, ούτε αποθανόντας.

Αλλά τούς εν τή μάχη τελευτήσαντας τών συμμάχων άπαντας θάψω.

Καί κρατήσας τώ πολέμω τούς βαρβάρους, τών μέν μαχεσαμένων υπέρ τής Ελλάδος πόλεων ουδεμίαν ανάστατον ποιήσω,

τάς δέ τά τού βαρβάρου προελομένας απάσας δεκατεύσω.

Καί τών ιερών εμπρησθέντων καί καταβληθέντων υπό τών βαρβάρων ουδέν ανοικοδομήσω παντάπασιν.

Αλλ' υπόμνημα τοις επιγιγνομένοις εάσω καταλείπεσθαι τής τών βαρβάρων ασεβείας."

[ « Δεν θα προτιμήσω περισσότερο την ζωή από την Ελευθερία! Δεν θα εγκαταλείψω τους ηγέτες, ούτε τους ζωντανούς, ούτε τους νεκρούς, αλλά εκείνους που στην μάχη πέθαναν, όλους τους συμμαχητές μου θα θάψω. Εάν νικήσω δε τους βαρβάρους στην μάχη, καμμία από τις πόλεις που για την Ελλάδα πολέμησαν δεν θα πειράξω, ενώ εκείνες που με τους βαρβάρους συμμάχησαν, θα τις υποχρεώσω να καταβάλουν το δέκατον. Και τους ναούς που κάηκαν και αφανίσθηκαν από τους βαρβάρους δεν θα ξανακτίσω κανέναν, αλλά θα αφήσω να παραμείνουν ερείπια στις επόμενες γενεές, ως υπενθύμιση της ασεβείας των βαρβάρων»]